Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin (dalej: regulamin) określa zasady korzystania z klubu Pas a Pas (dalej: klub Pas a Pas) prowadzonego przez Pas a Pas Krzysztof Laskowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Nadrzeczna 2 05-300, Mińsk Mazowiecki Nip 822-000-36-31.

2. Z usług klubu Pas a Pas korzystać mogą osoby które ukończyły 18 rok życia, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą ustawowego przedstawiciela z usług klubu może korzystać osoba , która ukończyła 17 rok życia (dalej: klient klubu).

3. Na warunkach określonych w niniejszym regulaminie klient klubu zawiera z klubem umowę na korzystanie z klubu (dalej: umowa). Potwierdzeniem zawarcia umowy: oraz podstawą do korzystania z usług klubu jest:

A. Imienny karnet wystawiony przez klub Pas a Pas dla klienta klubu.

B. Umowa Pas a Pas z partnerem zewnętrznym (dalej: partner Pas a Pas) w oparciu o karty Multisport, Fit Profit, Ok System (dalej: umowa partnerska).

4. Warunkiem wystawienia imiennego karnetu jest podpisanie przez klienta klubu formularza rejestracyjnego wraz oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem.

5. Klient, który otrzymał imienny karnet obowiązany jest do jego okazania pracownikowi recepcji klubu. Pracownik recepcji uprawniony jest do weryfikacji tożsamości klienta poprzez żądanie okazania dokumentu tożsamości.

6. Przekazywanie lub użyczanie osobom trzecim karnetu jest zabronione.

7. Korzystanie z klubu jest odpłatne. Cena karnetu uzależniona jest od rodzaju karnetu i długości trwania umowy. Zawierając umowę poprzez podpisanie formularza rejestracyjnego klient zobowiązuje się uiszczać opłaty za karnet przez okres trwania umowy. Wysokość opłat za karnet ustalana jest każdorazowo w oparciu o obowiązujący w klubie cennik.

5. Klient klubu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swego wizerunku na potrzeby promocji klubu Pas a Pas w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć grupowych oraz siłowni, jak również imprez organizowanych przez klub Pas a Pas i jego partnerów. Wizerunek klienta klubu będzie wykorzystywany z zachowaniem najwyższej staranności oraz dbałości o zachowanie norm moralnych i społecznych. Wizerunek klienta klubu będzie rozpowszechniany wyłącznie w sytuacji, w której będzie on stanowił jedynie szczegół całości takiej jak: zgromadzenie, impreza okolicznościowa itp.

6. Umowa może zostać zawarta na czas nieokreślony albo określony. Umowa zawarta na czas określony rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane na piśmie. Klub Pas a Pas może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez klienta klubu postanowień niniejszego regulaminu.

7. Klub Pas a Pas otwarty jest:

Poniedziałek – piątek od godz.: 8.00 do godz.: 21.00

Sobota od godz.: 9.00 do godz.: 15.00

Jednocześnie klub Pas a Pas zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia. Klub ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów i innych koniecznych działań.

II. Zasady korzystania z klubu Pas a Pas:

1. Klient klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do klubu Pas a Pas w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

2. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz:

A. Wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających.

B. Palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów.

C. Głośnych zachowań, naruszających komfort innych klientów, w szczególności krzyków i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe.

D. Handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek.

E. Fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody klubu Pas a Pas.

F. Wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych.

G. Prowadzenia działalności bez zgody klubu Pas a Pas, w szczególności treningów personalnych.

H. Zabrania się wnoszenia jedzenia na zajęcia grupowe lub na siłownię.

I. Napoje z których klienci korzystają na zajęciach muszą być w butelkach. Zabrania się wnoszenia kubków z piciem.

J. Klub Pas a Pas nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez opieki lub skradzione rzeczy. Klub nie zapewnia depozytu na wartościowe przedmioty, w szczególności szafki w szatni nie stanowią depozytu na przechowanie wartościowych przedmiotów. Rekomendujemy, aby wartościowe przedmioty klienci klubu pozostawili w domu.

3. Klienci klubu przebywający na terenie klubu Pas a Pas zobowiązani są do:

A. Przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku do pozostałych ćwiczących osób.

B. Powstrzymania się od zachowań mogących narazić mienie klubu Pas a Pas na uszkodzenie lub zniszczenie.

C. Zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny.

D. Podporządkowania się poleceniom pracowników i obsługi klubu Pas a Pas.

E. Zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu/uzyskania informacji od personelu oraz instruktorów pracujących w klubie Pas a Pas przed przystąpieniem do jego używania.

F. Zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem klubu Pas a Pas.

G. Odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone.

H. Opuszczenia klubu do godziny zamknięcia.

I. Zgłaszania wszelkich usterek i zastrzeżeń niezwłocznie w recepcji klubu Pas a Pas.

4. Klub Pas a Pas nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu klubu Pas a Pas lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają klienta klubu Pas a Pas.

5. Każdy klient klubu korzysta z usług klubu Pas a Pas na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.

6. Personel klubu Pas a Pas nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń klient klubu Pas a Pas powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.

7. Klient klubu Pas a Pas zobowiązany jest do noszenia na terenie klubu czystego stroju i zmiany obuwia na czyste i sportowe. Obuwie należy zmieniać w zależności od utrudnień atmosferycznych w szatni bądź przy recepcji. Decyzje podejmuje personel klubu Pas a Pas. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Niektóre zajęcia wymagają uczestnictwa bez obuwia.

W przypadku braku obuwia na zmianę personel klubu może odmówić wejścia na zajęcia lub na siłownie.

8. Za zgubienie kluczyka do szafki klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł. (słownie dwadzieścia złotych).

9. Szafki w szatniach udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w klubie Pas a Pas.

10. Klub Pas a Pas jest monitorowany przy pomocy kamer przemysłowych.

11. Klub Pas a Pas nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z klubu Pas a Pas, o których mowa w niniejszym regulaminie. Naruszenie postanowień regulaminu upoważnia klub Pas a Pas do odmowy wykonania usługi dla klienta klubu Pas a Pas w trybie natychmiastowym bez zwrotu kosztów poniesionych przez klienta klubu Pas a Pas.

III. Siłownia i zajęcia grupowe.

1. W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć grupowych klient klubu Pas a Pas zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora oraz trenera siłowni.

2. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego klient klubu Pas a Pas zobowiązany jest do korzystania z ręcznika, umieszczanego na sprzęcie z którego korzysta. Klub Pas a Pas nie zapewnia ręczników.

3. Klient klubu Pas a Pas zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu sportowego, znajdującego się w klubie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami personelu klubu Pas a Pas.

4. Po skończonym treningu klient klubu Pas a Pas zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na swoje miejsce i zostawienia po sobie porządku.

5. Trenerzy zewnętrzni oraz instruktorzy klubu mogą prowadzić treningi indywidualne pod warunkiem zgody właściciela klubu Pas a Pas. po podpisaniu stosownych dokumentów i uiszczeniu opłaty.

6. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym. Klub nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni. Wykupiony karnet upoważnia do jednego wejścia dziennie na siłownię.

7. O czasie treningu cardio oraz czasie korzystania z urządzeń cardio decyduje obecny na siłowni trener.

8. Uczestnictwo w zajęciach grupowych wymaga wykupienia przez klienta klubu karnetu. Karnet na następny miesiąc wykupujemy do 25 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. Karnet wykupujemy w recepcji klubu. Pierwszeństwo na zajęciach grupowych mają klienci z wykupionym karnetem.

9. Klienci klubu Pas a Pas korzystający z kart Multisport, Fit Profit, Ok System korzystają z zajęć grupowych w miarę wolnych miejsc, chyba że wpłacając kaucję w recepcji klubu rezerwują sobie określony dzień i określoną godzinę zajęć. Kaucja jest zwrotna, pod warunkiem uczestnictwa we wszystkich zarezerwowanych zajęciach.

10. Klienci klubu Pas a Pas korzystający z kart Multisport, Fit Profit, mogą wejść na zajęcia grupowe oraz siłownię po przedstawieniu podpisanej karty imiennej oraz dowodu osobistego i rejestracji wizyty na terminalu, bądź poprzez przysłanie sms (w zależności od ustaleń w umowie z partnerem).

11. Klub Pas a Pas zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych na te zajęcia osób jest mniejsza niż 10.

12. Klub Pas a Pas nie jest obowiązany do zwrotu pieniędzy za karnet fitness lub siłownię w przypadku nie uczestniczenia w zajęciach przez klienta klubu Pas a Pas.

13. W każdym miesiącu istnieje możliwość odrobienia tylko jednych zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu tego w recepcji klubu Pas a Pas w miarę wolnych miejsc na zajęciach lub na siłowni. Dotyczy to miesiąca za który jest wykupiony karnet.

14. Klient klubu Pas a Pas jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze ze względu na bezpieczeństwo instruktor zajęć grupowych (dalej instruktor) może poprosić spóźnionego klienta klubu o opuszczenie sali. Spóźniony klient może pozostać na zajęciach grupowych na własną odpowiedzialność.

15. O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych klientów którzy nie mają karnetów lub nie dokonali miesięcznej rezerwacji korzystając z kart partnerów decydują wyłącznie pracownicy recepcji klubu Pas a Pas.

16. W przypadku wątpliwości instruktora co do zgodności ilości osób na sali zajęć grupowych z ilością osób zapisanych na zajęcia, instruktor uprawniony jest do pobrania z recepcji listy z zapisami i zweryfikowania jej z karnetami posiadanymi przez klientów klubu Pas a Pas.

17. Klient klubu Pas a Pas będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do poinformowania o tym fakcie instruktora.

18. Klient klubu Pas a Pas korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania instruktora o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.

19. Zajęcia grupowe prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.

20. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem klubu upoważniony jest wyłącznie pracownik klubu Pas a Pas lub instruktor.

21. O otwarciu lub zamknięciu drzwi i okien decyduje wyłącznie pracownik klubu Pas a Pas lub instruktor.

22. Klub Pas a Pas zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.

23. Karnet na siłownię można wykupić w dowolnym dniu miesiąca. Karnety są miesięczne lub dwutygodniowe. Upoważniają do jednego wejścia dziennie na siłownię.

IV. Sauna.

1. Klient klubu może korzystać z sauny wyłącznie po wcześniejszym jej zarezerwowaniu w recepcji na określoną godzinę i na określony czas przez maksymalnie 1 godzinę po wniesieniu opłaty z cennika.

2. Każdy klient klubu korzysta z sauny na własną odpowiedzialność.

3. Przed skorzystaniem z sauny należy skonsultować się z lekarzem w celu określenia ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z niej.

4. Klienci korzystający z sauny zobowiązani są do przestrzegania instrukcji znajdującej się w klubie Pas a Pas w pomieszczeniu sauny.

5. Każdy klient przed skorzystaniem z sauny musi się zapoznać się z instrukcją użytkowania sauny oraz wszystkimi przeciwwskazaniami zdrowotnymi do korzystania z sauny.

6. Przeciwwskazaniami do korzystania z sauny są w szczególności:

A. Choroby serca, nadciśnienie, choroby naczyń krwionośnych.

B. Choroby tarczycy, klaustrofobia, epilepsja, ostre stany reumatyczne.

C. Nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne.

D. Podwyższona temperatura ciała.

E. Okres ciąży oraz menstruacja u kobiet.

F. Znaczne zmęczenie i osłabienie organizmu.

V. Promocje.

1. Poza ofertą stałą klub Pas a Pas wprowadzać może okresowo oferty specjalne (dalej promocje).

2. Promocje nie podlegają łączeniu.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Klient klubu Pas a Pas może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez klub Pas a Pas. Można dokonać tego osobiście w recepcji klubu, listownie na adres klubu lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: pasapas@pasapas.com.pl. W zgłoszeniu klient klubu powinien podać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe tj.: numer telefonu adres do korespondencji, adres e-mail a także krótko przedstawić opis zaistniałej sytuacji. Klub Pas a Pas zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, dokładając jednocześnie starań o jak najszybsze jej rozpatrzenie .

2. Regulamin dostępny jest w klubie Pas a Pas oraz na stronie internetowej www.pasapas.pl

3. Klub pas a pas zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin będzie dostępny w klubie Pas a Pas oraz na stronie internetowej www.pasapas.pl

© 2023 PAS A PAS - Wszystkie prawa zastrzeżone

Designed and Produced by Agnieszka Przysowa T: +48 737 533 175